PRIVACY VERKLARING

PRIVACYVERKLARING
LB Fitness Boutique

LB Fitness Boutique, gevestigd aan Leunseweg 53a te 5802 CGVenray, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Info@lbfitness.nl
www.lbfitness.nl
Leunseweg 53a  5802CG Venray
• Mevr. L.J.H. van Dooremolen – Barents is de Functionaris Gegevensbescherming van LB Fitness Boutique
Hij/zij is te bereiken via info@lbfitness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
LB Fitness Boutique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch inclusief gezondheidsgegevens.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
LB Fitness Boutique verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras
– gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar op onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lbfitness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LB Fitness Boutique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– om de juiste adviezen te kunnen geven

Geautomatiseerde besluitvorming
LB Fitness Boutique neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LB Fitness Boutique) tussen zit. LB Fitness Boutique gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Virtuagym ; Voor het verwerken van al uw gegevens , het inroosteren van activiteiten en voorzien van juiste adviezen aan de klant. Belangrijk is dat deze gegevens op juiste wijze zijn ingevuld door klant en/of medewerken van LB Fitness Boutique zodat de juiste adviezen gegeven kunnen worden en LB Fitness Boutique de juiste diensten kan leveren aan klant.
– Nutrilink software ; Voor het geven van op maat gemaakte voedingsadviezen. Belangrijk is dat deze gegevens op juiste wijze zijn ingevuld door klant en/of medewerken van LB fitness Boutique zodat de juiste adviezen gegeven kunnen worden en LB Fitness Boutique de juiste diensten kan leveren aan klant.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LB Fitness Boutique bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens ; 1 jaar bij beëindiging van overeenkomst ; i.v.m. met eventuele benodigde contactgegevens.

– Personalia ; 1 jaar bij beëindiging van overeenkomst ; i.v.m. met eventuele benodigde contactgegevens.
– Adres ; 1 jaar bij beëindiging van overeenkomst ; i.v.m. met eventuele benodigde contactgegevens.
– Gezondheidsgegevens ; 1 jaar bij beëindiging van overeenkomst ; i.v.m. met eventuele benodigde gegevens voor andere diensten die u dan kunt opvragen bij ons.

– Bankgegevens ; 1 jaar bij beëindiging van overeenkomst ; i.v.m. met eventuele benodigde contactgegevens.
– Mandaat incasso ; 5 jaar i.v.m. aan te tonen machtigingen en betalingen die zijn gedaan
– Privacyverklaring ; 5 jaar i.v.m. aan te tonen bij onduidelijkheden

Delen van persoonsgegevens met derden
LB Fitness Boutique verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LB Fitness Boutique gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@lbfitness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. LB Fitness Boutique zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. LB Fitness Boutique wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LB Fitness Boutique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lbfitness.nl