ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
LB Fitness Boutique – Versie 2019

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van LB Fitness Group.
Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden , gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
De afgesloten overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan derden.

LB Fitness Group is gevestigd te Leunseweg 53a te 5802 CG Venray
met postadres Leunseweg 53a , 5802 CG Venray
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder KVK-nummer 60786620

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
  a1.
  LB Fitness Group drijft een onderneming die onder meer fitness trainingen , personal trainingen , in- en outdoor trainingen en wedstrijd gerichte begeleidingen voor particulieren verzorgt onder de naam ; LB Fitness Group , Lesley Barents , LB personal training , LB training , LB gewichtsconsulent , LB Fitness Boutique. Verder te noemen in deze overeenkomst als “LB Fitness Group.”

  a2. LB Fitness Group drijft een onderneming die voedingsadviezen verzorgt als BGN gewichtsconsulente.
  a3. LB Fitness Group drijft een onderneming die fitnessadviezen en producten verkoopt via online diensten zoals social media en website.
  b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een dienstverlening die op enig moment tussen LB Fitness Group en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden.
  c.
  Iedere rechtsverhouding inzake een training met LB Fitness Group valt onder deze Algemene Voorwaarden en slechts ingevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
  d.
  De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

  e. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
  f. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het LB Fitness Group toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.
 2. TOEPASSELIJKHEID VAN OVEREENKOMST
  a.
  Een overeenkomst tussen LB Fitness Group en zijn/haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie en/of inschrijfformulieren.
  b.
  Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van LB Fitness Group. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.
  c.
  Voor LB Fitness Group ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
  e.
  Deelnemers kunnen zich voor aanvang van een training nog uitschrijven. Per training staat de desbetreffende termijn aangegeven waarbinnen dit dient te geschieden. Bij later of niet annuleren is restitutie van het geld niet mogelijk.
  f.
  Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van LB Fitness Group.
  g.
  Bij het annuleren zonder geldige reden die afgesproken zijn in de overeenkomsten is restitutie van het geld niet mogelijk.
  h.
  LB Fitness Group is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
 3. BETALING
  a.
  Betalingen dienen ten alle tijden voortijdig te geschieden via het daarvoor bestemde online betalingssysteem , middels pin , overboeking of automatische incasso.

  LB Fitness Group kan een uitzondering maken voor betaling middels contant geld.
  b.
  LB Fitness Group heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer(s), contractspartner(s) of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  c.
  De diensten dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.
  d.
  Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door LB Fitness Group schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
  e.
  Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is LB Fitness Group gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is LB Fitness Group bevoegd om u deelname aan diensten te weigeren.
  f.
  Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is LB Fitness Group bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
 4. PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
  a. De prijs voor de dienstverleningen wordt vooraf overeengekomen. Deze kunt u ten alle tijden inzien.
  b. Eventuele prijsverhogingen en/of prijsverlagingen worden door LB Fitness Group 4 weken voorafgaand aan deze verhoging/verlaging bekend gemaakt.
  c. Indien een prijsverhoging/prijsverlaging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.
  d. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.
 5. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN
  a.
  Abonnementen van LB Fitness Group hebben een minimale looptijd van 1 maand. Hierop bestaan geen uitzonderingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  b.
  Geldigheid van een abonnement en/of rittenkaart staan ten alle tijden aangegeven bij aankoop van het product.
  c.
  Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  d.
  Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. Deelnemer/klant zal hiervoor een doktersverklaring overleggen aan LB Fitness Group.
 6. VERPLICHTINEN LB FITNESS GROUP
  a.
  LB Fitness Group staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst die getekend word met de klant.
  b.
  Trainers van LB Fitness Group staan ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht en hiervoor voldoende bijscholing te volgen.
  c.
  LB Fitness Group houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code (WADA).
  d.
  Trainers van LB Fitness Group staan ervoor in over de juiste conditie te beschikken om klant goed te begeleiden in hun trainingen.
 7. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
  a.
  De klant dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij LB Fitness Group.
  b.
  U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de training sessies en/of afgenomen diensten.
  c.
  U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan LB Fitness Group door te geven.

  d. De klanten dienen zich te houden aan de huisregels die gelden binnen LB Fitness Group/LB Fitness Boutique
 8. ANNULERING OF TE LAAT KOMEN
  a.
  Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij LB Fitness Group. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
  b.
  Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van LB Fitness Group om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd tenzij de trainer dit zelf bepaald wel te doen.
  c.
  Overige trainingen binnen LB Fitness Group kunnen uiterlijk geannuleerd worden zoals aangegeven bij trainingen die u volgt.
 9. WIJZIGING OF OPSCHORTEN DOOR LB FITNESS GROUP
  a.
  LB Fitness Group behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Het aantal minimale deelnemers staat duidelijk aangegeven bij de activiteit.
  b.
  Buitengewone omstandigheden leveren voor LB Fitness Group altijd overmacht op en ontheffen LB Fitness Group van zijn/haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is LB Fitness Group ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
  c.
  Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. LB Fitness Group is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
  d.
  Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door LB Fitness Group van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer(s), contractspartner(s) of wederpartij.
 10. BEËINDIGING ABONNEMENT DOOR KLANT
  a.
  Per direct annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk vóór het trainingstraject is gestart. LB Fitness Group bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer per direct worden geannuleerd.
  b.
  Het beëindigen van een abonnement of trainingstraject dient altijd schriftelijk of per email te geschieden middels een uitschrijfformulier van LB Fitness Group. De opzegging dient te worden gedaan binnen de vestiging.
  c.
  Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is mogelijk indien:

  – U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen diensten te volgen; Rekening houdend met een afstand van minimaal 20 km van LB Fitness Group vestiging.
  – Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere diensten te volgen. Hierbij word een verklaring van een arts overlegd met LB Fitness Group.
  d.
  Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.
 11. AANSPRAKELIJKHEID
  a.
  LB Fitness Group , zijn/haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van LB Fitness Group geschiedt op eigen risico.
  b.
  Deelnemers aan lessen van LB Fitness Group dienen een eigen geldige (zorg)-verzekering te hebben afgesloten.
  c.
  Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van LB Fitness Group, zijn/haar medewerkers en trainers, is LB Fitness Group niet aansprakelijk.
  d.
  LB Fitness Group is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is LB Fitness Group niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer(s) een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts. LB Fitness Group behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
  e.
  LB Fitness Group is niet verzekerd voor schade van zijn/haar deelnemers. De deelnemer(s) verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.
 12. DISCLAIMER EN PRIVACY
  a.
  LB Fitness Group respecteert de privacy van haar deelnemer(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. LB Fitness Group gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming . LB Fitness Group zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. Dit is allemaal opgenomen in de privacy verklaring die elke klant ondertekend bij inschrijving bij LB Fitness Group.
  b.
  De verstrekte informatie op de website zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
  c.
  Hoewel LB Fitness Group de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan LB Fitness Group niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. LB Fitness Group aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van LB Fitness Group sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
  d.
  De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van LB Fitness Group
  e.
  De deelnemer(s) verklaart zich bekend en akkoord met de privacy verklaring van LB Fitness Group.

  Een ondertekende versie zal worden gearchiveerd binnen LB Fitness Group.
 13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  a.
  Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door LB Fitness Group.
  b.
  Op elke overeenkomst tussen LB Fitness Group en deelnemer(s), contractspartner(s) of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
  c.
  Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden LB Fitness Group van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter.Handtekening